Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

АДМИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

• Събиране на документи от офиса на клиента;
• Водене на официална кореспонденция с държавни институции;
• Изготвяне на платежни нареждания;
• Онлайн банкиране;
• Заявяване и получаване на банкови извлечения;
• Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за бизнес кредитиране;
• Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
• Попълване и подаване на заявления за издаване на удостоверение за актуално състояние;
• Попълване и подаване на заявления за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения;
• Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит;
• Изготвяне на счетоводни справки;
• Обявяване на ГФО в Агенция по вписванията.