Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Всяко юридическо лице извършва своята независима икономическа дейност в рамките на една календарна година.
През тази една година фирмата, осъществявайки своятa дейност, реализира различни приходи и разходи до 31 ДЕКЕМВРИ.
В рамките на една календарна година, всяка фирма е законово задължена да изготви своя годишен финансов отчет (ГФО).
Годишния счетоводен отчет се изготвя съобразно Закона за счетоводството, ЗКПО, НСС и МСС, и има следните 5 основни и важни компонента:

Баланс
ОПР – Отчет за приходите и разходите;
ОСК – Отчет за собствения капитал;
ОПП – Отчет за паричния поток;
Справка за дълготрайните активи;

Задължение за изготвянето на ГФО има Гл. счетоводител на фирмата.
Срокът за подаване на ГФО, Данъчната декларация и Статистическия отчет е до 31 МАРТ на текущата календарна година за предходната.

Всички юридически лица имат задължението да изготвят и представят пред съответните органи отчетите си, независимо дали са извършвали дейност, или не.