Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМА.

1. Да определите името на фирмата.
2. Каква ще бъде правната форма – ЕТ, ЕООД, ООД.
3. Каква ще е основната икономическа дейност и поддейности на фирмата.
4. Седалищен адрес на фирмата.
5. Кой ще бъде посочен за управител на фирмата.
6. Копие на лична карта на собственик и управител /ако не са едно и също лице/.
7. Нотариално заверен спесимен.
8. Пълномощно за Агенцията по Вписванията.
9. Удостоверение за открита набирателна банкова сметка.
10. Платена ДЪРЖАВНА ТАКСА.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМАТА В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

1. Екипът на АПОСТРОФ ПРО ще изготви пълния комплект от документи, който е необходим за регистрацията.
2. Подаването на документите в Агенция по Вписваниятя може да се извърши от:
– Вас на място или чрез електронен подпис /с наше съдействие, ако е необходимо/.
– Адвокат с изрично пълномощно.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АПОСТРОФ ПРО СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА.

1. Указване на съдействие за:
– Създаване на фирмен печат,
– Избор на касов апарат,
– Изготвяне и подаване на декларация за започване на дейност;
2. Абонаментно счетоводно обслужване;
3. Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи,
касов апарат и водене на касова книга /услугата е безплатна при сключване на договор
за абонаментно счетоводно обслужване/.