Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЦИ

Счетоводното обслужване на физически и юридически лица включва:
• Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
• Фирмено счетоводство;
• Формиране на счетоводна политика, междинни финансови отчети;
• Водене на складови наличности, обработка на първични счетоводни документи, амортизации;
• Пълно счетоводно обслужване;
• Текущи счетоводни операции;
• Изготвяне на оборотни ведомости;
• Изготвяне на баланс; Отчет за приходи и разходи; Отчет за паричните потоци; Отчет за собствения капитал и др. приложения;
• Финансово-счетоводен анализ;
• Годишно счетоводно приключване;
• Изготвяне на данъчни декларации;
• Изготвяне и подаване на справка декларация и дневници по ЗДДС по електронен път;
• Изготвяне на трудови договори;
• Изготвяне на граждански договори;
• Изготвяне на ведомости за работна заплата и платежни документи към тях;
• Изготвяне на сметки за изплатени суми;
• Авансови, еднократни и окончателни данъци;
• Счетоводно-данъчни консултации;