Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Тази услуга (човешки ресурси) е неизменна част от счетоводната отчетност, но нашата компания Ви я предлага и на свободен принцип.

Услугата включва:
• административно-правни консултации в областта човешки ресурси;
• изготвяне на платежни ведомости;
• изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
• изготвяне на декларация 1 и декларация 6;
• подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;
• изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
• изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;
• изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;
• изготвяне на длъжностни характеристики и графици за работниците и служителите;
• регистриране на болничните листове на работниците и служителите;
• отчитане на отпуските на работниците и служителите;
• изготвяне на документи и платежни нареждания за онлайн банкиране;
• изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;
• изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;
• изготвяне на документи, справки и бележки на работниците и служителите;
• представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителен стаж.